Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Medisch Trainings Centrum Breukelen te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.fysiotherapiebeelen.nl 

Bonus: als je een jaarlidmaatschap aangaat krijg je naast je gekozen lidmaatschap een bonus, bestaande uit 1 maand gratis sporten (bovenop de periode van één jaar).
Je kunt gebruik maken van 1 maand gratis sporten voorafgaand aan het begin van je lidmaatschap. Bijvoorbeeld: 

 • Als je je op 1 juli 2021 inschrijft voor een jaarlidmaatschap met betalingen per 4 weken, kun je gebruikmaken van de bonus van 4 weken sporten tussen 1 juli en 29 juli, waarna de 13 betaalde Periodes van 4 weken van start gaan;
 • Als je je op 1 juli 2021 inschrijft voor een jaarlidmaatschap met volledige vooruitbetaling kun je gebruikmaken van de bonus van 4 weken sporten tussen 1 juli en 29 juli, waarna de periode van 1 jaar vast van start gaat.

Deze Bonus is niet van toepassing als je voor de flexibele variant hebt gekozen en geldt niet als een promotie. 

Ingangsdatum:
De overeenkomst gaat in na de Bonus (4 weken na je inschrijving). Als je geen recht hebt op de Bonus omdat je geen jaarlidmaatschap hebt afgesloten, is de ingangsdatum van je overeenkomst gelijk aan de dag van jouw inschrijving.

Bovendien wordt de ingangsdatum opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld: “2 weken gratis sporten.” Als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft voor een jaarlidmaatschap, is de ingangsdatum van je overeenkomst 23 juni (Bonus van 4 weken + promotie van 2 weken). De periode tussen 12 mei en 23 juni kun je uiteraard al sporten en ben je geen betaling schuldig, onder voorbehoud van art. 5.  

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder. Medisch Trainings Centrum Breukelen kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de pas is, dat je een medegebruiker bent, of om je leeftijd te checken. 

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Medisch Centrum Breukelen en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. 

ARTIKEL 2: LID WORDEN  

 1. Je kunt lid worden bij Medische Trainings Centrum Breukelen op de volgende manieren: 
 2. Bij Medisch Centrum Breukelen door het invullen van het inschrijfformulier bij de Administratie.  

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN  

 1. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van Medisch Trainingscentrum Breukelen
 2. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: 
 3. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per maand.
 4. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, waarbij je in één keer vooruit betaalt, of 
 5. als flexibele variant: per maand vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, met betaling per maand. Deze flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling. (De Bonus is niet van toepassing als je de flexibele variant kiest). 
 6. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je bij de administratie een proefles aanvragen. Je kunt met de dagkaart gebruik maken van groepslessen indien die beschikbaar zijn bij Medisch Trainings Centrum Breukelen.
  Na aanschaf heb je een beperkte tijd van 7 dagen om je dagkaart te activeren. De dagpas geeft eenmalige toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd op een club naar keuze binnen het land van aankoop. De Bonus is niet van toepassing bij aankoop van een dagkaart. 

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING 

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief.
 2. Als je lid wordt bij Medisch Trainingscentrum Breukelen betaal je geen inschrijfgeld.
 3. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschap bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 4d en 4e.  
 4. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de kiosk en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd. 
 5. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per maand, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de kiosk en de volgende betalingen vooruit per maand via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt per maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s kunnen uitvoeren per jaar. 
 6. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.  
 7. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht. 
 8. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 

ARTIKEL 5: OPENINGSTIJDEN 

 1. Medisch Trainings Centrum Breukelen geeft aan wat de openingstijden zijn.
  Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.  
 2. We willen het Medisch Training Centrum goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.   

ARTIKEL 6: WIJZIGING GROEPSLESSEN 

 1. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen.
  Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 7: Blijvende blessure

 1. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. 
 2. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk. 

ARTIKEL 8: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 
 2. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 
 3. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Per mail of fysiek bij de administratie van het Medisch Trainings Centrum Breukelen. 
 4. Wij streven ernaar om bij Medisch Training Centrum Breukelen een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Medisch Training Centrum Breukelen je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Medisch Trainings Centrum Breukelen.
  Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen. 
 5. e. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je pas te geven, kan Medisch Training Centrum Breukelen hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Medisch Training Centrum Breukelen de overeenkomst beëindigen. 

ARTIKEL 9: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Medisch Training Centrum Breukelen en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.  

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS 

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Medisch Training Centrum Breukelen verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 2. In de privacyverklaring van Medisch Training Centrum Breukelen wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

  Versie per 1 augustus 2021